May 28, 2021

Kovich Numéro Tokyo July’21

Model: Kovich

Photographer: Toki

Hair: Shingo Shibata

Makeup: Yuka Hirac

Fashion Director: Ako Tanaka

Fashion Editor: Saki Shibata